Obchodní podmínky platné do 14.5.2008

I. Všeobecně

 1. Zákazník učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firmy Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO 25793390, DIČ CZ25793390 a jejích zákazníků – nakupujících na stránkách www.cocky-domu.cz.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka. Firma Venturia s.r.o. (dále jen“prodávající“) se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

III. Místo plnění

 1. Místem plnění smlouvy je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží smluvnímu dopravci nebo místo osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím emailem.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě chyby při specifikaci údajů v katalogu a ceny. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V. Cena a platba

 1. Ceny uvedené v katalogu zboží jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Pokud hodnota objednávky přesáhne 1.600,– Kč, k ceně nebude připočítáváno poštovné. Balné se neúčtuje.

VI. Dodací lhůta

 1. Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako „Dodací lhůta“ od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

VII. Doprava a cena za dopravu

 1. Ceny dopravného jsou následující:
 • Dobírka – 10,– Kč
 • Balík České pošty – 64,– Kč
 • Balík kurýrem po Praze – 100,– Kč
 1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VIII. Záruka a servis

 1. Na zboží prodávané na serveru Čočky-domů.cz se vztahuje zákonná záruční, která je však omezena dobou expirace kontaktních čoček či roztoků. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
 3. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese Venturia s.r.o., K Novému dvoru 229/16, 142 00 Praha 4 (osobní návštěvu doporučujeme dohodnout předem na našem kontaktním telefonním čísle.
 4. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace mu bude toto poštovné nahrazeno.
 5. Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu a podrobný popis závady.
 6. V případě oprávněné reklamace bude zákazníkovi zasláno nové zboží.

IX. Vrácení zboží

 1. Zákazník Čočky-domů.cz má právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
 2. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) zprávy o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Vrácení peněz se nevztahuje na dopravné. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vracíme na adresu odesílatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 1. 2008.

TOPlist