Obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

Zákazník učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firmy JSG s.r.o., Lovčenská 487/2 , 150 00, Praha 5, IČ 44264747, DIČ CZ44264747 a jejích zákazníků – nakupujících na stránkách
www.cocky-domu.cz.

II. Vymezení pojmů

Zákazníkem internetového obchodu www.cocky-domu.cz je kupující. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu a nejedná v rámci podnikatelské nebo obchodní činnosti.

Podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem. Podnikatelem uzavírá smlouvy na základě vlastní obchodní nebo výrobní činnosti. Právní vztahy prodávajícího a podnikatele, jež nejsou upraveny v kupní smlouvě, ani v těchto obchodních podmínkách, se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka. Firma JSG s.r.o. (dále jen “prodávající“) se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

Parametry a technické údaje, jako je např. váha, rozměr, materiál produktu, které jsou uvedené na internetových stránkách či tiskovinách, vycházejí z údajů výrobců. Výrobce si vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku.

Údaje o zboží jsou vždy uváděny dle aktuálních a dostupných údajů od dodavatelů nebo jiných smluvních subjektů. Prodávající se snaží dostupné informace ověřovat z více zdrojů, ale případné nepřesnosti nelze zcela vyloučit. Proto se prodávající zavazuje, že jakmile se dozví o nových údajích, dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informační povinnosti.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím emailem.

Po odeslání je objednávka kupujícího vždy potvrzena e-mailovou zprávou. V té si kupující zkontroluje správnost a úplnost vyplněných údajů. Je-li v objednávce zjištěna chyba, kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího. Jestliže kupující potvrzovací e-mail neobdržel, objednávku nedokončil nebo zadal nesprávnou e-mailovou adresu.

Kupující, má právo se před nákupem telefonicky či e-mailem obrátit na prodávajícího s dotazem nebo ověřením údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě chyby při specifikaci údajů v katalogu a ceny. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V. Cena a platba

Ceny uvedené v katalogu zboží jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou v případě:

Připsání platby na účet prodávajícího: FIO 2100204122/2010 nebo EUR účet 2800204123/8330.

Předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby.

Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Pokud hodnota objednávky přesáhne 1.600 Kč, k ceně nebude připočítáváno poštovné. Balné se neúčtuje.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako „Dodací lhůta“ od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

VII. Doprava a cena za dopravu

Ceny dopravného jsou následující:

  • Osobní odběr / platba předem – 29,– Kč
  • Osobní odběr / dobírkou – 29,– Kč
  • Česká pošta / platba předem – 39,– Kč
  • Česká pošta / dobírkou – 69,– Kč
  • PPL / platba předem – 69,– Kč
  • PPL / dobírkou – 99,– Kč
  • Kurýrem po Praze / platba předem – 99,– Kč
  • Kurýrem po Praze / platba dobírkou – 129,– Kč
  • Slovensko / platba předem – 139,–Kč
  • Slovensko / platba dobírkou – 109,–Kč

VIII. Práva z vadného plnění

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• mělo zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

• je zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v těchto obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cocky-domu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

IX. Záruka a servis

Na zboží prodávané na serveru Čočky-domů.cz se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, která je však omezena dobou expirace kontaktních čoček či roztoků. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

Reklamace uplatňujte zasláním zboží na adrese JSG s.r.o., Lovčenská 487/2, 150 00, Praha 5.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace mu bude toto poštovné nahrazeno.

Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu a podrobný popis závady.

V případě oprávněné reklamace bude zákazníkovi zasláno nové zboží.

Pokud je kupujícímu dopravcem doručena zásilka se zjevně poškozeným obalem, má kupující právo zásilku odmítnout. V případě převzetí zásilky je dopravce povinen tuto skutečnost uvést do přepravního listu.

X. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník Čočky-domů.cz má právo v souladu s § 1829 obč. zák. odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání). Jestliže spotřebitel do těchto 14 dnů nevrátí zboží nebo neprokáže jeho odeslání, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky. Před odesláním na naši adresu prosíme o zaslání odstoupení od kupní smlouvy na e-mail info@cocky-domu.cz. Vrácení peněz se nevztahuje na dopravné. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vracíme na adresu odesílatele.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, může prodávající v souladu s § 1833 obč. zák. vrácenou kupní cenu snížit o odpovídající částku.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 obč. zák., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel právo v souladu s ustanovením § 1837 obč. zák. v případě, že zboží vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Mimo jiné nelze od kupní smlouvy odstoupit, pokud bylo zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

XI. Vrácení peněz

Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů, od doby, kdy kupující odstoupil od kupní smlouvy. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny stejnou formou, jakou je prodávající přijal.

XI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014. Předchozí obchodní podmínky jsou dostupné zde.

TOPlist